Eneas Nett

/ 3 kjappe

3 kjappe med Espen Klaesson fra Hafslund

more

1. Hva er ditt beste råd til hvordan bedrifter på en enkel måte kan redusere strømkostnadene mest mulig?

Den billigste kWh er den du ikke bruker! Med et energiovervåkningssystem får du oversikt over når og hvor du bruker strøm, og kan enkelt gjøre tiltak for å redusere forbruket. Ved å bli bevisst på hvor mye strøm som brukes og ikke minst når den brukes, kan bedriften ifølge Enova redusere sitt energiforbruket med 10 %.

2. Kommer vi til å se store endringer i strømprisene fremover?

P.g.a den massive fornybarutbyggingen som skjer som enn følge av det svensk/norske elsertifikatsystemet, går vi mot ett større kraftoverskudd i Norden. Nedstengning av Svensk kjernekraft i perioden 2018 – 2020 og nye kabler mot Europa vil redusere overskuddet en god del, men fortsatt må kraftbalansen ansees som god. Det vil være nok energi i det nordiske kraftsystemet, men problemet en del år frem kan bli om det er nok effekt tilgjengelig i systemet. En følge av elsertifikat-systemet er at vind- og vannkraft erstatter stabil kraftproduksjon som f.eks. kjernekraft. Det betyr at i tørrår og i kalde perioder om vinteren må man kunne regne priser godt over det markedet forventer i dag.

3. Er strømmen som leveres i Norden miljøvennlig?

Dersom det ikke er kjøpt opprinnelsesgarantier for kraften, ville kun 9% av kraftforbruket i 2014 ha fornybar opprinnelse. Til tross for at 98% av kraftproduksjonen i Norge er fornybar, er størsteparten av den fornybare opprinnelsen solgt gjennom det europeiske markedet for slike sertifikater.

EUs Elmarkedsdirektiv, nyeste versjon fra 2009, bidrar til at det er etablert et felles kraftmarked for EU- og EØS-landene. Direktivet inneholder krav om at alle kraftleverandører skal utarbeide en varedeklarasjon som viser hvordan den kraften de leverer til forbruker er produsert og hvilke miljøkonsekvenser produksjonen har gitt i form av radioaktivt avfall og utslipp av klimagasser. Det er denne varedeklarasjonen, sammen med eventuell tilleggsinformasjon, som brukes som underlag for bedrifters miljørapportering.

Statistikken for 2014 viser at når det gjelder produksjon av elektrisitet er det store variasjoner i teknologi fra område til område. For Europa samlet utgjorde fossil energi ca 48 %, kjernekraft ca 27 % og fornybar energi ca 25 %. Andelen fornybar energi i nordiske landene var 98 % i Norge, 45 % i Danmark, 22 % i Finland og 50 % i Sverige. Produksjonen viser hva som leveres inn i nettet mens det er varedeklarasjonen som viser hvordan det som leveres til den enkelte forbruker er dekket opp. Som følge av et internasjonalt marked og handel på tvers av landegrenser, kan det bli betydelige avvik mellom det som produseres i et område og det som leveres til forbruker ifølge varedeklarasjonen.

Kunder som velger elektrisitet uten en spesifisert opprinnelse vil få kraft hvor NVE i Norge og tilsvarende myndigheter i andre land beregner en varedeklarasjon som viser hvordan kraften er dekket opp med produksjon. Siden fornybar energi har en merverdi i dagens marked, vil produsentene normalt sørge for at slik kraft blir solgt til forbrukere som er villig til å betale for merverdien. Det blir derfor lite fornybar energi igjen til de som ikke spesifikt vil kjøpe fornybare kraftprodukter, og NVEs opprinnelsesberegning for kraftleveranser med uspesifisert opprinnelse viser at i Norge var andelen fornybar kraftproduksjon i kraftleveranser med uspesifisert opprinnelse på 9 % i 2014.

https://www.nve.no/elmarkedstilsynet-marked-og-monopol/varedeklarasjon/varedeklarasjon-2014/

Hafslund ASA

Hafslund ASA er notert på Oslo Børs og er Norges største nettselskap, størst innenfor strømsalg og en stor produsent av fornybar energi fra vannkraft og fjernvarme.  Selskapet produsert fornybar energi fra vannkraft i mer enn 100 år. 

Visste du at vi har en FAQ side?

Der finner du svar på de fleste av spørsmålene vi får.